زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه و پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانشجویان

داود رستمی ورنوسفادرانی
داود رستمی ورنوسفادرانی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه - گروه ریاضی
مرتبه علمی :
    استاد
^