معرفی

مشخصات فردی

داود رستمی ورنوسفادرانی

نام - نام خانوادگی : داود   رستمی ورنوسفادرانی

پست الکترونیکی : d_rostami@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : دبیری ریاضی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه خوارزمی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : انالیز عددی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه علم و صنعت

رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : آنالیز عددی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری حرفه‌ای : دانشگاه علم و صنعت

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : ریاضی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه - گروه ریاضی

مرتبه علمی : استاد

پایه : 20

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هییت علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1372/7/1

داود رستمی ورنوسفادرانی
داود رستمی ورنوسفادرانی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه - گروه ریاضی
مرتبه علمی :
    استاد
^