فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

داود رستمی ورنوسفادرانی
داود رستمی ورنوسفادرانی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه - گروه ریاضی
مرتبه علمی :
    استاد
^